Skip to content
TELEFON:

+48 507 064 491

EMAIL:

biuro@qualitex.com.pl

ADRES:

Qualitex-Konsulting ul. Śląska 16, 44-105 Gliwice

Polityka prywatności i cookies

ppc

Polityka prywatności i cookies

Twoje dane są bezpieczne

Bardzo cenimy sobie relacje, jakie mamy z gośćmi i użytkownikami naszego serwisu internetowego, chcemy też odpowiedzialnie obchodzić się z informacjami, którymi dysponujemy. Bardzo poważnie traktujemy prywatność naszych Użytkowników i ochronę danych osobowych – chcemy, aby czuli się pewnie, odwiedzając nasz serwis internetowy. Poniżej znajduje się informacja o danych osobowych pobieranych w momencie odwiedzin niniejszej strony. Qualitex-Konsulting wykorzystuje dane Użytkowników wyłącznie do prezentacji swojej firmy, do informowania o oferowanych produktach i usługach oraz realizowania tychże usług. Czynność ta jest niezbędna, aby nasze usługi mogły być świadczone na najwyższym poziomie. Niniejsza Polityka prywatności i cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Qualitex-Konsulting.

zasady przetwarzania danych osobowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

1. Administrator danych i definicje
1.1 Administratorem danych osobowych Użytkowników Strony Internetowej qualitex.com.pl, zwanym także Administratorem, jest:  Qualitex-Konsulting s.c. Maciej Żydzik, Agnieszka Piszczek Gliwice 44-105, ul. Śląska 16, NIP: 969-13-16-123.
1.2 Z Administratorem danych można kontaktować się:
1.2.1 pod adresem korespondencyjnym: Qualitex-Konsulting s.c.  Gliwice 44-105, ul. Śląska 16
1.2.2 pod adresem poczty elektronicznej: biuro@qualitex.com.pl
1.2.3 pod numerem telefonu: (+48) 507 064 491
1.3 Użytkownik – osoba fizyczna wchodząca na stronę/strony Strony Internetowej lub korzystająca z usług lub funkcjonalności opisanych w niniejszej Polityce Prywatności i Cookies;
1.4 Strona Internetowa – serwis internetowy prowadzony przez Administratora, dostępny pod adresami elektronicznymi (stronami): qualitex.com.pl za pośrednictwem, którego Użytkownik może uzyskać informacje o Firmie, o Towarze i jego dostępności lub zlecić świadczenie usługi.
1.5 Newsletter – informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) pochodzące od Administratora wysyłane Użytkownikowi drogą elektroniczną; jego otrzymywanie jest dobrowolne i wymaga zgody Użytkownika.
1.6 RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych
2.1 W celu prezentacji firmy i oferty oraz realizacji usług na Stronie internetowej Administrator przetwarza:
2.1.1 przetwarzamy między innymi następujące rodzaje danych osobowych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres mailowy oraz inne dane, jakie podadzą nam Państwo w toku wypełniania formularza kontaktowego i dalszego kontaktu w sprawie, z którą zwróciliście się Państwo do nas.
2.1.2 informacje dotyczące urządzenia Użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na Stronie, w tym na poszczególnych podstronach;
2.1.3 informacje o geolokalizacji, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na dostęp usługodawcy do geolokalizacji. Informacja o geolokalizacji jest wykorzystywana w celu dostarczania bardziej dostosowanych ofert produktów i usług.
2.2 Informacje które nie zawierają danych dotyczących tożsamości Użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym Administrator obejmuje je pełną ochroną przysługującą na gruncie RODO.
2.3 Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji usługi, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies lub innych podobnych technologii, wyrażonych przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym lub w związku z wyrażeniem zgody na geolokalizację. Dane są przetwarzane do czasu zakończenia korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej lub do czasu zakończenia współpracy Użytkownika z Administratorem.
3. Działania marketingowe administratora
3.1 Na Stronie internetowej Administrator danych może zamieszczać informacje marketingowe o swoich produktach lub usługach. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez Administratora danych zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO, tj. zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych polegającym na publikacji treści związanych ze świadczonymi usługami oraz treści promocyjnych akcji, w które Administrator danych jest zaangażowany. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności Użytkowników, Użytkownicy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości, a nawet tego oczekują lub jest to ich bezpośrednim celem wizyty na stronie/stronach Strony internetowej.
4. Odbiorcy danych użytkowników
4.1 Administrator danych ujawnia dane osobowe użytkowników wyłącznie podmiotom przetwarzającym na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług na rzecz Administratora danych, np. hostingu i obsługi Strony, usługi IT, obsługi marketingowej i PR.
5. Przesyłanie danych osobowych do państw trzecich
5.1 Dane osobowe nie będą przetwarzane w państwach trzecich.
6. Prawa osób, których dane dotyczą
6.1 Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
6.1.1 dostępu (art. 15 RODO) – uzyskania od Administratora danych potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
6.1.2 do otrzymania kopii danych (art. 15 ust.3 RODO) – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Administrator danych może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych;
6.1.3 do sprostowania (art. 16 RODO) – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych;
6.1.4 do usunięcia danych (art. 17 RODO) – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Administrator danych nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania;
6.1.5 do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy:
6.1.5.1 osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi danych sprawdzić prawidłowość tych danych,
6.1.5.2 przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
6.1.5.3 Administrator danych nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
6.1.5.4 osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
6.1.6 do przenoszenia danych (art. 20 RODO) – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi danych, oraz żądania przesłania tych danych innemu Administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
6.1.7 do sprzeciwu (art. 21 RODO) – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator danych dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, Administrator danych będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach;
6.1.8 do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.
6.2 Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem danych i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
7. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
7.1 Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
7.1.1 listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
7.1.2 przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
7.1.3 Infolinia: 606-950-0000.
8. Inspektor Ochrony Danych
8.1 W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą, może również skontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych Administratora za pomocą wiadomości e-mail lub pisemnie na adres Administratora danych, podany w dziale 1 punkcie 2 niniejszej Polityki Prywatności i Cookies.
9. Zmiany Polityki Prywatności
9.1 Polityka prywatności i cookies może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji Klientom/Użytkownikom.
10. Cookies
10.1 Strona internetowa realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
10.1.1 poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje w celach wynikających z funkcji konkretnego formularza;
10.1.2 poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. „ciasteczka”);
10.1.3 poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Strony internetowej (konieczne do poprawnego działania serwisu).
10.2 Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze Strony internetowe. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę Strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
10.3 Strona internetowa korzysta z plików cookies wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika Strony uprzedniej zgody w tym zakresie. Wyrażenie zgody na korzystanie przez Stronę internetową z wszystkich plików cookies następuje poprzez kliknięcie przycisku: „Zamknij” podczas wyświetlania się komunikatu o korzystaniu z plików cookies przez Stronę internetową albo poprzez zamknięcie tego komunikatu.
10.4 Zgoda, o której mowa w poprzednim punkcie, może obejmować wyłącznie wybrane pliki cookies. W takim przypadku Użytkownik Strony internetowej powinien skorzystać z opcji: „Ustawienia plików cookies”, dostępnej w komunikacie o korzystaniu z plików cookies przez Stronę internetową. Jednocześnie Administrator danych zastrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Strony internetowej.
10.5 Jeżeli Użytkownik Strony internetowej nie wyraża zgody na korzystanie przez Stronę internetową z plików cookies, powinien dokonać zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta (może to jednak spowodować niepoprawne działanie strony Strony internetowej).
10.6 W celu zarządzania ustawieniami cookies, należy dokonać zmian w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej, z której aktualnie Użytkownik korzysta i postępować zgodnie z instrukcjami dot. danej przeglądarki internetowej.
10.7 Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pochodzących z plików cookies są prawnie uzasadnione interesy Administratora danych, polegające na zapewnianiu wysokiej jakości usług, zapewnianiu bezpieczeństwa usług.
10.8 W ramach Strony internetowe stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
10.9 Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
10.9.1 tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
10.9.2 utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Strony internetowej ponownie wpisywać od nowa loginu i hasła;
10.9.3 określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu rekomendacji produktowych i dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
10.10 Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies.
10.11 Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony internetowej.
10.12 Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika  wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze Stroną internetową reklamodawców oraz partnerów Strony internetowej.
10.13 Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta ze Strony internetowej. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
10.14 Zalecamy Użytkownikowi przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics. [  link ]
10.15 Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Strony internetowej. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
10.16 W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google, Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
10.17 Na stronie Strony internetowej są umieszczone wtyczki, które mogą przekazywać dane Użytkowników do Administratorów takich jak, np.: Facebook, Google, Instagram, LinkedIn, YouTube, Salesmanago, Gemius.
10.18 W celu poprawnej realizacji Umowy sprzedaży na odległość Administrator danych może udostępniać dane Użytkowników podmiotom kurierskim. 
10.19 W celu poprawnej realizacji Umowy sprzedaży na odległość Administrator może udostępniać dane Użytkowników systemom płatności internetowych. 
11. Newsletter
11.1 Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w odpowiedniej zakładce. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Użytkownik otrzymywać będzie na podany przez siebie adres email informację (Newsletter) Strony internetowej, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Administratora.
11.2 Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola na stronie swojego Konta lub udając się na formularz newslettera na stronie www, lub  kliknięcie stosownego linku znajdującego się w treści każdego Newslettera lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.
12 Konto
12.1 Użytkownik nie może umieszczać na Stronie internetowej ani dostarczać do Administratora treści, w tym opinii i innych danych o charakterze bezprawnym.
12.2 Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po dokonaniu rejestracji.
12.3 W ramach rejestracji Użytkownik podaje typ konta lub płeć, imię, nazwisko, nazwę firmy, NIP, dane do wystawienia dokumentu sprzedaży, dane do wysyłki, adres e-mail adres e-mail oraz wybiera hasło. Użytkownik zapewnia, że dane podane przez niego/nią w formularzu rejestracyjnym, są zgodne z prawdą. Rejestracja wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz zaznaczenia na formularzu rejestracyjnym, że Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje wszystkie jego postanowienia.
12.4 W chwili nadania Użytkownik dostępu do Konta pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem zostaje zawarta na czas nieokreślony umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca Konta. Konsument może od tej umowy odstąpić na zasadach określonych Regulaminie.
12.5 Rejestracja Konta na jednej ze stron Strony internetowej oznacza równocześnie rejestrację umożliwiającą dostęp do pozostałych stron, pod którymi dostępna jest Strona internetowa.
12.6 Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, informując o tym Administratora za pomocą wiadomości e-mail lub pisemnie na adres Administratora danych, podany w dziale 1 punkcie 2 niniejszej Polityki Prywatności i Cookies.
12.7 Administrator ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług dotyczącą Konta w przypadku zaprzestania świadczenia lub przeniesienia usługi Strony internetowej na osobę trzecią, naruszenia przez Użytkownika prawa lub postanowień Regulaminu, a także w przypadku braku aktywności Użytkownika przez okres 6 miesięcy. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. Administrator może zastrzec, że ponowna rejestracja Konta będzie wymagać zezwolenia Administratora.